Zásady ochrany osobných údajov

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (OOÚ)

ABM Servis s. r. o. so sídlom Žilina, Žitná ul. 5

Úvodom

OOÚ je pre našu spoločnosť ABM Servis s. r. o. veľmi dôležitá a vysoko akceptovaná. Rešpektujeme vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto vás ďalej informujeme o spracovaní vašich OOÚ pri používaní web aplikácie https://www.abmservis.sk, ktorá je v majetku a výlučnej správe spoločnosti ABM Servis s. r. o., ako aj aktivitách pri „pulte“ obchodných miest ABM Servis s. r. o.

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane OÚ a to najmä Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní OÚ a o pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane OÚ a o zmene a doplnení súvisiacich zákonov. Naše pravidlá ochrany OÚ sú v súlade s platným právom na ochranu OÚ a podrobne sa s vami o tieto všeobecne záväzné predpisy podelíme. 

 1. Definícia pojmov

       1.1 Osobné údaje 

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré identifikujú vašu osobu, či už právnickú alebo fyzickú a sú spracovávané v duchu tohto nariadenia od získania po právo na likvidáciu údajov. Patrí sem najmä: meno a priezvisko, bydlisko alebo iná korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonický kontakt, fakturačné údaje alebo tiež vaše správanie pri používaní nášho elektronického média s vyššie uvedenou adresou.

1.2 Rozsah služieb

Ďalej podrobne popisujeme rozsah obchodných aktivít a služieb z web aplikácie www.abmservis.sk.

1.2.1 Základné služby

Pri výkone základnej služby vám poskytujeme tovar a/alebo služby. Pritom je potrebné, aby ste sa pred ukončením objednávacieho procesu ešte raz identifikovali, aby naši pracovníci digitálne zaznamenali váš vážny záujem o nákup. Okrem toho budeme formou informácii o aktuálnych ponukách tovarov a služieb aj na web stránke www.abmservis.sk. Tieto aktivity v primeranej úrovni sa dejú aj na predajnom mieste v Žiline.

1.2.2 Konto klienta

Ihneď po registrácii na web aplikáciu www.abmservis.sk vám zriadime konto klienta, na ktorom sa evidujú všetky vaše nákupy. Registrovať sa môžete aj na predajnom mieste v Žiline.

1.2.3 Doplnkové služby

Dodatočne ku základným službám tohto vyhlásenia o súhlase ponúkame aj doplnkové služby:

1.2.3.1 Reklama

Reklame je každá prezentácia pri realizácii obchodu za účelom propagácie odbytu tovaru alebo poskytovania služieb. Naša reklama spravidla obsahuje tovary alebo služby predávané spoločnosťou ABM Servis s. r. o. V primeranom obsahu platí aj zo strany zákazníka pri adekvátnej odozve na aktivity spoločnosti.

1.3 Prieskum trhu

Vďaka tomuto fenoménu dokážeme vykonávať rozhodnutia o našom obchodnom modeli na štatistických základoch. Zbierame OÚ, ktoré anonymizujeme za účelom ochrany našich klientov, aby sa v žiadnom prípade nedali dohľadať pri zdroji.

1.4. Personalizované/profilované vyhodnocovanie údajov

Na základe personalizovaného/profilovaného vyhodnocovania údajov dokážeme zistiť vaše záujmy. Vyhodnocovaním osobných aspektov vieme ponúkať naše služby cielenejšie a špecifickejšie.

1.5 Postup dvojitého explicitného súhlasu (double – opt – in)

Počas registrácie ste uviedli e-mail kontakt, po spracovaní vašich údajov dostanete od nás ešte raz jeden špeciálny potvrdzujúci e-mail. Reklamné e-maily budete dostávať až po kliknutí na odkaz, ktorý e-mail obsahuje a môžete tento klik obísť. Pri pulte túto činnosť vykonávate v spolupráci so zamestnancom spoločnosti v priamom kontakte.

 1. Spracovanie OÚ

V rámci použitia web stránky www.abmservis.sk na vašu registráciu a tým získanie našich základných služieb je nevyhnutne potrebné, aby ste poskytli nasledujúce OÚ:

 • meno a priezvisko, titul,
 • adresu (ulicu, číslo domu, PSČ, mesto),
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt.

Tieto OÚ je nevyhnutne potrebné spracovávať za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu po registrácii a za účelom zriadenia vášho konta. Vo vašom zákazníckom konte nefigurujú už žiadne iné doplnkové údaje. Svoje údaje máte právo a my povinnosť meniť na vaše požiadanie, alebo vaším prístupom na zákaznícke konto až do úrovne vymazania z databázy, o týchto aktivitách prebehne ku vám informácia a opätovné prihlásenie musíte zopakovať od začiatku. V primeranom rozsahu sa tento proces deje aj počas priamej registrácie v obchodnom mieste spoločnosti.

 1. Spracovanie OÚ v rámci internetovej registrácie

Ak si želáte registráciu na našej web stránke, musíte zadať aj svoju e-mail adresu. Na registráciu používame postup dvojitého explicitného súhlasu (double – opt – in). 

Vaša registrácia bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na link, ktorý bude súčasťou vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak ku príslušnému potvrdeniu z vašej strany nedôjde, vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy. 

 1. Spracovanie OÚ v rámci reklamy

4.1 Nepersonalizovaná/všeobecná reklama

V prípade udelenia vášho súhlasu s prijímaním informácii a reklamy, vás budeme informovať o aktuálnych produktoch, službách, spotrebiteľských súťažiach, anketách a akciách v zmysle vyššie uvedeného až do doby zrušenia akéhokoľvek vzťahu so spoločnosťou..

Pri doručovaní e-mailu spracujeme údaj o vašom priezvisku, krstné meno, titul a pred tým overenú e-mailovú adresu.

 1. Spracovanie OÚ na profilované vyhodnotenie údajov

Ak ste nám dali svoj súhlas, budeme vaše nákupné správanie vyhodnocovať formou automatizovaného spracovania vašich ďalej uvedených základných OÚ a údajov o vašom nákupnom správaní. Tieto informácie zbierame a spracovávame aj na zlepšenie našich produktov, tovarov a služieb. Na to vyhodnocujeme nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • produkt, využívanie ponúk a akcii,
 • časový interval jednotlivých objednávok,
 • objednávané množstvo tovaru.

Účelom je profilované vyhodnocovanie údajov. Klient nie je povinný údaje na tento účel poskytnúť. Ich neposkytnutie sa klienta bezprostredne nedotkne. V tejto súvislosti vás upozorňujeme ne vaše práva v ďalších kapitolách.

 1. Spracovanie OÚ na prieskum trhu a verejnej mienky

Vaše OÚ budú spracovávané na účely prieskumu trhu a verejnej mienky. Vaše OÚ sa pri tomto anonymizujú, používame ich na štatistické údaje len pre potreby našej spoločnosti a nedajú sa vystopovať späť ku vašej osobe. Voči tomuto spracovaniu môžete namietať kedykoľvek aj bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou a účinnosťou vami zvolenou forme komunikácie.

 1. Doba uchovávania údajov

Vaše OÚ sa uchovajú po dobu trvania obchodného vzťahu a tri roky po jeho ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovať na základe osobitnej zákonnej povinnosti, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušných zákonov.

 1. Ochrana údajov

Prijali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najvyššej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame šifrovaciu metódu (registračný formulár na web stránke). Informácie, ktoré zadávate, sa následne prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu zo strany tretej osoby. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná ku stavu techniky a softvéru.

 1. Vaše nedotknuteľné práva

9.1 Právo na informácie

Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o vašich údajoch, ktoré sú spracovávané u nás a takisto o ich pôvode a účele spracovávania. Za všetky ďalšie kópie vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť faktúru. 

9.2 Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste udelili súhlas na spracovanie OÚ, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to aj s okamžitou platnosťou a účinnosťou. Stačí na to zaslanie e-mailovú adresu info@abmservis.sk.

Prípadne nám môžete poslať poštou na adresu ABM Servis s. r. o., Žitná 5, 01001 Žilina ak ste udelili súhlas iným spôsobom ako elektronicky. 

9.3 Právo na opravu údajov

Ak sú vaše OÚ uchovávané v nesprávnej dikcii, alebo sa zmenili, môžete ich kedykoľvek opraviť vo svojom konte, alebo nám túto skutočnosť oznámiť a my ich opravíme.

9.4 Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na vymazanie OÚ o vašej osobe spracúvaných našou spoločnosťou. Vymazanie vašich OÚ sa môže kedykoľvek uskutočniť žiadosťou na naše emailové kontakty uvedené na stránke www.abmservis.sk. Vaše údaje budú vymazané bezodkladne, najneskôr jeden týždeň po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo – právnym povinnostiam o archivácii, výmaz sa uskutoční po uplynutí zákonnej dobe.

V stanovených prípadoch máte na obmedzenie údajov právo. Ak sa obmedzenie bude týkať vašich údajov dostanete písomné vyrozumenie. 

Uplatnenie práva na vymazanie nie je potrebné, ak ste svoje konto nepoužili tri roky. Všetky OÚ, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov, po uvedenej lehote sa vymažú. OÚ, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonnej lehoty, sa uzamknú.

9.5 Právo na prenos údajov

Ak výslovne a preukázateľne požadujete od nás svoje OÚ vám alebo tretej osobe preniesť v čitateľnom formáte, na požiadanie urobíme, avšak to pletí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné. Zaslanie súboru je zakódované a heslo dostanete formou sms na uvedený telefón.

9.6 Právo namietať spracovanie údajov

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie OÚ na účely prieskumu trhu a verejnej mienky.

10. Právo na sťažnosť

V prípade vašej sťažnosti sa obráťte na nás cez ktorýkoľvek komunikačný kanál. Okrem toho máte právo sa sťažovať na Úrade na ochranu osobných údajov SR v Bratislave na adrese e-mail hovorca@pdp.gov.sk.

 1. Súhlasy so spracovaním údajov

10.1 Vyhlásenie o súhlase so spracovaním OÚ na účely reklamy a profilovaného vyhodnocovania údajov

Klient ABM Servis s. r. o. v pozícii dotknutej osoby vyjadruje zaškrtnutím príslušných políčok a podpisom (v prípade písomnej komunikácie) súhlas s tým, aby spoločnosť ABM Servis s. r. o. spracúvala jeho zodpovedajúce OÚ na uvedené účely

10.2.1 Príjem nepersonalizovanej/všeobecnej reklamy

 • Áno, chcem pravidelne dostávať informácie a reklamu o aktuálnych tovaroch a službách, spotrebiteľských súťažiach a zákazníckych anketách spoločnosti ABM Servis s. r. o. cez komunikačné kanály, ktoré som spoločnosti poskytol.

Súhlas s príjmom reklamy tohto typu môžete odvolať kedykoľvek bez udania dôvodov a s okamžitou účinnosťou a platnosťou.

10.2.2 Súhlas s profilovaným vyhodnotením údajov

 • Áno, súhlasím so spracovaním údajov o mojom nákupnom správaní a môjho používania elektronických médií spoločnosti ABM Servis s. r. o.

Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez udania dôvodov a s okamžitou účinnosťou a platnosťou.

10.2.3  Súhlas s telefonickým overením údajov uvedených klientom

 •  Ak by sa mnou zadané údaje nezhodovali s mojimi doterajšími údajmi spracovávanými spoločnosťou ABM Servis s. r. o., súhlasím s tým, aby spoločnosť ABM Servis s. r. o. kontaktovala na mnou uvedenom telefónnom čísle za účelom identifikácie mojej osoby a OÚ

Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez udania dôvodov a s okamžitou účinnosťou a platnosťou.

10.2.4 Potvrdenie pravidiel o ochrane OÚ

 • Týmto vyhlasujem, že som si preštudoval toto vyhlásenie a pravidlá o ochrane OÚ s detailnými informáciami a porozumel som im a súhlasím s nimi

Tím spoločnosti ABM Servis s. r. o.
Ing. Tomáš Krajčí, konateľ