Reklamačné podmienky

Zavolajte nám, ak nie sme k dispozícii, zavoláme vám naspäť!

Reklamačný poriadok, záručné podmienky, servis výrobku

ABM Servis® s. r. o. so sídlom Žilina, Žitná ul. 5

 (v znení Zákona č.250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich)

A. VÝKLAD VYBRANÝCH POJMOV

 • Dovozca, dodávateľ – v zmysle tohto Reklamačného poriadku je to ABM Servis®, s. r. o., Žitná 5, 010 01 Žilina, zapísaný v Obchodnom registri OS v Žiline, odd. Sro, vložka č. 67902, IČO: 47243601, IČO DPH SK2023654655, Bankové spojenie: SK94 7500 0000 0040 2329 7618 ČSOB, Zastúpený: Ing. Tomáš Krajčí, konateľ (ďalej len ABM Servis®).
 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila výrobok (pre potreby tohto dokumentu tovar, vozidlo) alebo službu od spoločnosti ABM Servis® a ktorá má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky.
 • Výrobok (tovar, vozidlo) – nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi, alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne,
 • Vozidlo – vo všeobecnosti dopravný prostriedok, ktorý sa pohybuje ľudskou silou, motorom spaľovacím alebo elektrickým (bez poradia bicykel, moped, skúter, motocykel, automobil, záhradné zariadenia). Pre potreby tohto dokumentu je to aj tovar.
 • Služba – akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú uvedené v § 19; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr (pre potreby tohto dokumentu zahŕňa aj servis).
 • Náhradný dielec – originálna, resp. neoriginálna (ale plne funkčná – pozri nižšie) súčasť vozidla, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vozidla a bez ktorej nie je možné riadne používanie vozidla.
 • Príslušenstvo – zariadenia a ich súčasti, ktoré tvoria odnímateľnú časť vozidla a/alebo slúžia na podporu činnosti a rozšírenie funkcií vozidla, ale nemá vplyv na prvoplánovú prevádzku vozidla.
 • Originálne príslušenstvo – príslušenstvo vyrábané, dodávané alebo odporúčané výrobcami vozidiel ku danému typu vozidla
 • Neoriginálne príslušenstvo – príslušenstvo vyrábané, dodávané alebo predávané pod inými značkami, ako odporúčajú výrobcovia vozidiel k danému typu vozidla, ale schválené výrobcom.
 • Odborný servis – je výkon spoločnosti ABM Servis® a/alebo externého partnera spoločnosti ABM Servis® vo vlastných priestoroch servisu vozidiel a inštalácie príslušenstva na vlastnú zodpovednosť. Takýto Odborný servis musí byť oprávnený vykonávať tieto úkony a musí ich mať povolené v Živnostenskom alebo Obchodnom registri.
 • Miesto na uplatnenie reklamácie – obchodné priestory spoločnosti ABM Servis®, na ktorom je kupujúci oprávnený uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 • Servis vozidla – plnenie odporučených údržbových zásahov podľa výrobcov, alebo vyvolaný servis mimo odporučených údržbových zásahov a privedenie vozidla do funkčného stavu.
 • Reklamácia – uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby v dikcii Reklamačného poriadku spoločnosti ABM Servis®.
 • Vybavenie reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku po písomnej, resp. telefonickej výzve na prevzatie vozidla alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 • Servisná a záručná knižka – overený doklad zamestnancom ABM Servis® pri kúpe vozidla, ktorého nedeliteľnou súčasťou je aj Záručný list.
 • Preberací protokol vozidla (pri preberaní aj prevzatí) – dokument, ktorý sa spisuje pred reklamačným konaním alebo servisom vozidla. 
 • Preberací protokol podpisujú obidve strany; dokument sa považuje za zmluvu o konaní vo veci.
 • Predajné miesta spoločnosti ABM Servis® zahŕňa:
 • A) obchodné priestory spoločnosti ABM Servis®
 • B) alternatívny predaj prevádzkovaný spoločnosťou ABM Servis® (predaj cez internet, predaj v mieste sídla zákazníka, predaj cez autorizovaného sprostredkovateľa). 
 • PO – právnická osoba
 • FO – fyzická osoba

B. PODMIENKY REKLAMÁCIE

B1. Predmet reklamácie

Predmetom reklamačného konania medzi kupujúcim a spoločnosťou ABM Servis® sú:

 • Vozidlo, tovar alebo služba, ktoré boli zakúpené v predajných miestach spoločnosti ABM Servis®
 • náhradný dielec na vozidlo alebo niektorá jeho časť, ktoré boli zakúpené v predajných miestach spoločnosti ABM Servis® a boli nainštalované v autorizovanom alebo odbornom servise,
 • vozidlo a/alebo príslušenstvo, ktoré bolo zakúpené v predajných miestach spoločnosti ABM Servis® a boli nainštalované v autorizovanom alebo odbornom servis a akýkoľvek iný výrobok alebo službu, ktorý predávajúci nadobudol do vlastníctva kúpou od spoločnosti ABM Servis®,
 • servisné práce vykonané v servisnom stredisku alebo v odbornom servise, ak boli vykonané v miestach prevádzkovaných spoločnosťou ABM Servis®.

 B2. Záručné podmienky

Spoločnosť ABM Servis® poskytuje záruku na akosť, kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaných výrobkov a služieb. Za účelom dodržania záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na výrobku, šetrne s výrobkom zaobchádzať a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach výrobku alebo služby.

Záruka nemôže byť uznaná najmä ak:

 • bola vada spôsobená neodborným používaním výrobku alebo služby, alebo v rozpore s návodom na použitie,
 • boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie mimo odborného servisu, podobne aj konanie v rozpore s poučením o správe služby,
 • bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom servisného strediska alebo zamestnancom odborného servisu spoločnosti ABM Servis®,
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál záručného dokladu,
 • bol výrobok mechanicky poškodený napr. po nehode,
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie,
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný vo výrazne vlhkom, prašnom, chemicky či inak agresívnom prostredí,
 • bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí, resp. s obmedzením podľa návodu na použitie,
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu, faktúra preukazujúca zakúpenie uvedeného výrobku v predajných miestach spoločnosti ABM Servis®, resp. Servisnú a záručnú knižku so záznamom zamestnanca ABM Servis®.

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené:

 • následkom havárie,
 • živelnou pohromou,
 • opotrebovaním v dôsledku bežného používania výrobku a primeraného opotrebovania (škrabance, ošúchanie, ložiská, opotrebenie gumových tesnení a pod.),
 • nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku,
 • nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie.

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok a podlieha definitívnym vyjadreniam ABM Servis®.

 B3. Záručná doba

Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v príslušnom zákone a v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečený bezplatný servis a oprava v prípade výskytu vady, ak boli zo strany kupujúceho dodržané ustanovené podmienky používania výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom predaja a vystavenia záručného dokladu a trvá, ak nie je v záručnom liste uvedené inak:

 • 24 mesiacov na vozidlá, originálne náhradné dielce a ich súčasti,
 • 24 mesiacov na originálne náhradné dielce a ich súčasti *),
 • 24 mesiacov na originálne príslušenstvo *),

*) platí pre FO (fyzické osoby); pre PO (právnické osoby) 6 mesiacov.

 • 6 mesiacov na službu vykonanú servisným strediskom a na prácu vykonanú v odbornom servise.

Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do oznámenia doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Údaje sú relevantné podľa dátumu v Preberacom protokole vozidla alebo služby do reklamačného procesu, event. servisu. V prípade výmeny výrobku začína plynúť záručná doba na výrobok znova odo dňa, ktorý bol uvedený v Preberacom protokole vozidla a dohodnutý ako deň prevzatia výrobku po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia výrobku, dňom prevzatia výrobku po oprave.

B4. Spoločnosť ABM Servis® nezodpovedá:

 • za nedostatočnú kvalitu spôsobenú neštandardne vykonanou montážou podľa požiadaviek kupujúceho vopred neodporúčaných servisným technikom, alebo ak pri inštalácii do vozidla neboli na žiadosť kupujúceho použité všetky komponenty montážnej súpravy, ktoré odporučil servisný technik, alebo ich rozmiestnenie na žiadosť kupujúceho je neštandardné,
 • za dôsledky zapríčinené želanou neštandardnou úpravou zariadenia na rozšírenie možnosti alebo zmenu jeho určeného využitia,
 • za prevádzkyschopnosť vozidiel, do ktorých bolo nainštalované príslušenstvo, ak nie je preukázateľne dokázané, že prípadnú poruchu mohla zapríčiniť vykonaná montáž alebo nainštalované príslušenstvo alebo náhradné dielce,
 • za kvalitu spôsobenú neštandardnými doplnkami na „vylepšenie vzhľadu“ vozidla (napríklad farebné kryty, blikajúce antény a pod.) alebo iným neoriginálnym príslušenstvom.

 Záruka sa nevzťahuje na vedľajšie súvisiace s reklamáciou, vrátane:

 • výdajov vynaložených na komunikáciu s predajcom, ubytovanie, stravu a iné náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poruchy vozidla na vzdialenom mieste,
 • náhrady za stratený čas, stratený zisk alebo prenájom iného dopravného prostriedku počas opravy vozidla,
 • výdajov spojených so zranením alebo poškodením majetku v dôsledku dopravnej nehody.

B5. Akumulátory

Akumulátor zo strany kupujúceho vyžaduje zvlášť dôslednú starostlivosť a zaobchádzanie podľa predpísaných odporúčaní v príslušných kapitolách návodu na obsluhu.
Akumulátor má charakter spotrebného materiálu, má svoju dobu životnosti, ktoré sú veľmi závislé na spôsobe používania a prevádzky.
Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity akumulátora, ani na úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania.

Osobitný rozsah záruky pri akumulátore (vyňatý je MF akumulátor) – dohoda o vlastnostiach, účele a kvalite batérie:

Výrobnou vlastnosťou predávaného akumulátora je schopnosť zachovať si rovnakú kvalitu, ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia používania (ak výrobca neuvádza inak), pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach akumulátora v podobe úbytku výkonnosti už len prejavom jeho prirodzeného opotrebovania, čo nie je považované za vadu akumulátora. Na tento účel sa považuje dátum predaja akumulátora za začiatok užívania akumulátora a za začiatok užívania, ku ktorému bol akumulátor dodaný. Kupujúci prejavom záujmu o kúpu akumulátora zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu používania akumulátora v deň ich predaja. Základnou podmienkou zachovania si riadnych funkčných vlastností predávaného akumulátora počas lehoty šiestich mesiacov odo dňa začatia jej používania, je používanie akumulátora výlučne vo vozidle, pre ktorý je určený. Nedodržanie tejto podmienky zakladá právo predávajúceho neuznať reklamáciu dodávaného akumulátora, ako dôsledku nedodržania záručných podmienok predávaného akumulátora. Prejav záujmu kupujúceho o dodávaný akumulátor s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. par. 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávaného akumulátora.

 B6. Záručný doklad

Záručným dokladom je:

 • Záručný list, ktorý je aj súčasťou Servisnej a záručnej knižky, ktorý spoločnosť ABM Servis® vydá kupujúcemu pri kúpe výrobku alebo výkonu služby.
 • Daňový doklad ku výrobku alebo ku službe.

Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva Záručného listu, potvrdený pečiatkou a podpisom kompetentného pracovníka spoločnosti ABM Servis®, dátumom predaja a ďalších relevantných údajov o vozidle. Neoprávnene menený, alebo opravovaný Záručný list je neplatný, v niektorých prípadoch až trestný. Každá oprava výrobku vykonaná počas záručnej doby je spoločnosťou ABM Servis®, servisným strediskom zaznačená formou zápisu o vykonanej oprave do Servisnej a záručnej knižky na miesta tomu určené. To iste platí aj o neoprávnených zásahoch v daňovom doklade.

 C. REKLAMAČNÉ SÚVISLOSTI

 C1. Záručná oprava

Ak sa na výrobku vyskytne vada, za ktorú zodpovedá výrobca, alebo spoločnosť ABM Servis®, kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu v niektorých predajných miestach a servisných priestoroch spoločnosti ABM Servis®. Svoje právo kupujúci uplatňuje predložením Záručného listu výrobku, ktorý má byť predmetom reklamácie a spísaním Preberacieho protokolu vozidla do servisu pracovníkom ABM Servis®, čo je vyznačené na tomto protokole. Spoločnosť ABM Servis® prostredníctvom servisného strediska alebo dodávateľa výrobku zabezpečí vykonanie bezplatnej opravy výrobku, ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená výrobnou vadou alebo vadou materiálu. Spoločnosť ABM Servis® si vyhradzuje právo na dobu maximálne 30 dní na otestovanie, overenie funkčnosti a lokalizáciu poruchy výrobku. Náklady na záručnú opravu znáša predajca.

C2. Nezáručná oprava

Ak sa na vadu výrobku nevzťahuje záruka, kupujúci si môže v obchodnom mieste spoločnosti ABM Servis® dohodnúť podmienky nezáručnej opravy, predpokladanú cenu opravy a predpokladaný termín prevzatia opraveného výrobku (Preberací protokol vozidla). Ak sa počas opravy vyskytnú také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy, zvýšenie predpokladanej ceny opravy alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, spoločnosť ABM Servis® o týchto okolnostiach vhodným spôsobom kupujúceho informuje a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami opravy, čo bude zaznamenané v Preberacom protokole vozidla. Ak sa spoločnosť ABM Servis® nedohodne s kupujúcim na zmenených podmienkach, zmluva o oprave veci zaniká a kupujúci je povinný vyzdvihnúť si výrobok a zaplatiť spoločnosti ABM Servis® cenu za už vykonané práce a náhradu vzniknutých nákladov. Pri odovzdaní výrobku na opravu spoločnosť ABM Servis® dohodne s kupujúcim termín na vyzdvihnutie opraveného výrobku. S výrobkami, ktoré nebudú včas vyzdvihnuté, bude naložené v súlade s § 656 Občianskeho zákonníka. Náklady na nezáručnú opravu znáša majiteľ výrobku.

 C3. Výmena výrobku, odstúpenie od kúpnej zmluvy (§18 uvedeného zákona)

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu výrobku za výrobok rovnakej značky a typu alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak nastane niektorá z nasledovných situácií a kupujúci si v záručnej dobe riadne uplatní niektorý z týchto nárokov:

a) na výrobku sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne používať ako výrobok bez vady,
b) nevybavenie reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote,
c) výskyt väčšieho počtu opakovateľných vád – na výrobku sa počas záručnej doby súčasne vyskytnú minimálne 3 vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní výrobku,
d) opätovný výskyt vady – na výrobku sa počas záručnej doby vyskytla tá istá vada, ktorá bola počas záručnej doby už najmenej dvakrát odstraňovaná. Výrobok musí byť skontrolovaný v autorizovanom servisnom stredisku alebo v skúšobni výrobcu, t. zn. musí spĺňať záručné podmienky a vada sa musí prejaviť.

C4. Záverečné ustanovenia

Odo dňa účinnosti tohto Reklamačného poriadku je kupujúci oprávnený uplatňovať nároky z porúch výrobku výlučne u spoločnosti ABM Servis® v jej obchodných miestach. Toto ustanovenie platí pre tovary aj pre služby v plnom rozsahu.

Zákazník má právo nahliadnuť do tohto dokumentu v priestoroch spoločnosti a je verejne prístupný. Taktiež je zverejnený na web sídle spoločnosti v identickom obsahu.

Nadobudnutím platnosti a účinnosti Reklamačného poriadku ABM Servis®  s. r. o. sa zároveň v celom rozsahu ruší doterajší Reklamačný poriadok spoločnosti IM Slovakia s. r .o.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. januára 2021.

Ing. Tomáš Krajčí, konateľ spoločnosti

Neoddeliteľnou súčasťou sú aj prílohy 

 1. Pri preberaní
 2. Pri odovzdávaní